top of page
Sports Injury

TREATMENT PLAN

Tendinopathy - Iliopsoas

Treatment Plan

HI-TI
Phase 1
HI-TI-PH2
Phase 2
HI-TI-PH3
Phase 3
bottom of page